Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

ŚWIĘTOKRZYSKIM SZLAKIEM LITERACKIM.

 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Termin realizacji: październik 2021 – czerwiec 2022
 2. Adresaci innowacji: młodzież LO w Bogorii
 3. Autorzy innowacji: A. Mikula, G. Czerwik

 

CELE INNOWACJI 

Cel główny: 

 • Poznanie sylwetek i twórczości pisarzy naszego regionu.
 • Poznanie pięknych zakątków Polski związanych z życiem i twórczością pisarzy.
 • Podnoszenie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 Cele szczegółowe: 

 • Uwrażliwianie na piękno literatury.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez czytanie książek.
 • Rozbudzanie w młodym pokoleniu nawyków czytelnictwa.
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miejscowością.
 • Wzmacnianie poczucia dumy z bycia Polakiem.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.
 • Kształtowanie nawyków czytelnictwa.
 • Wyrabianie szacunku do literatury.
 • Kształtowanie odpowiednich zachowań podczas wycieczek. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytych informacji.
 • Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu. 

 PRZEWIDYWANE EFEKTY

 Wpływ na uczniów: 

 • Poznają sylwetki literatów naszego regionu.
 • Poznają ciekawe zakątki Polski.
 • Podnoszą wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego.
 • Poszerzają swoją wiedzę.
 • Rozwijają swoją wrażliwość estetyczną oraz indywidualne zdolności twórcze.
 • Efektywnie pracują w grupie.
 • Dzielą się swoją wiedzą z innymi.
 • Kształtują swoją postawę patriotyczną i obywatelską.
 • Wzrasta ich poczucie własnej wartości.
 • Wzrasta czytelnictwo.

 Wpływ na pracę szkoły: 

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zaangażowanie młodzieży w przydzielone zadania.
 • Podnoszenie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, poprzez wzrost czytelnictwa.
 • Rozwój emocjonalny młodzieży.
 • Współpraca z rodzicami. 

 

REALIZACJA INNOWACJI 

      Pierwszym krokiem w kierunku realizacji innowacji było przedstawienie na apelu informacji zgromadzonych przez młodzież na temat świętokrzyskiego szlaku literackiego. Szlak ten prowadzi śladami poetów, pisarzy, kronikarzy, którzy byli mocno związani z tym regionem, a w swoich utworach wychwalali piękno okolicy. Zostawili po sobie nie tyko dorobek literacki, ale również dworki wypełnione zbiorami bibliotecznymi, pamiątkami z dalekich podróży i osobistymi pamiątkami rodzinnymi.

Uczniowie poznali, jakie trzy pętle obejmują ten szlak literacki. Są to: pętla ponidziańska (Nagłowice, Jędrzejów, Pińczów, Wiślica, Busko-Zdrój) związana z Mikołajem Rejem, Wincentym Kadłubkiem, Janem Długoszem; pętla sandomiersko-ostrowiecka (Doły Biskupie, Sandomierz, Dwikozy, Klimontów) związana z Wiesławem Myśliwskim, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Janem Długoszem, Bruno Jasieńskim, Witoldem Gombrowiczem; pętla kielecka (Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Oblęgorek, Strawczyn, Kielce, Ciekoty, Leszczyny, Święta Katarzyna) związana z Henrykiem Sienkiewiczem, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Stefanem Żeromskim.

 Niestety, nie udało się dotrzeć do wszystkich ciekawych miejsc. Odbyliśmy trzy wycieczki edukacyjne. Wyjazd do Sandomierza  i Klimontowa umożliwił młodzieży poznanie miejsc związanych z Jarosławem Iwaszkiewiczem, Wiesławem Myśliwskim, Stefanem Żeromskim, Janem Długoszem, Wincentym Kadłubkiem i Bruno Jasieńskim.  Wyjazd ten był imponującą i owocną lekcją języka polskiego.

Wycieczka do podnóża Gór Świętokrzyskich zbliżyła młodzież do wielkich literatów- Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Strawczyn i Ciekoty- miejsca związane z życiem autora „Syzyfowych prac”- pogłębiły wiadomości na temat wybitnego pisarza. Podczas tego wyjazdu młodzi ludzie przemierzali ścieżki Gór Świętokrzyskich, z którymi mocno był związany Stefan Żeromski. W czasie tej wycieczki uczniowie naszego liceum odwiedzili muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Mieli tam możliwość zapoznania się z ciekawymi eksponatami, osobistymi pamiątkami zgromadzonymi podczas podróży autora po świecie, dowiedzieli się również, że dworek ten otrzymał w darze od społeczeństwa polskiego.

Ciekawym przeżyciem dla młodzieży była kolejna wycieczka, tym razem do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę biograficzno-literacką, poznać historię szkoły, do której uczęszczał Żeromski, dzieje rodziny autora oraz czas edukacji szkolnej wybitnego pisarza.

Wycieczki edukacyjne stanowiły wspaniałą lekcję języka polskiego i historii. Dzięki nim młodzież zdobyła nie tylko wiadomości na temat wybitnych pisarzy, ale również wzmocniła poczucie dumy z bycia Polakiem, ukształtowała więź z krajem, regionem, miejscowością.

Informacje zdobyte podczas wycieczek z pewnością pozostaną w pamięci młodzieży i  w przyszłości wykorzystają je podczas egzaminu maturalnego, tym samym wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły. Należy nadmienić, że dzięki wyjazdom edukacyjnym młodzież kształtowała odpowiednie zachowania i postawy, a także uwrażliwiła się na piękno literatury.

W ramach realizacji innowacji młodzi ludzie przygotowywali apele dotyczące życia i twórczości pisarzy, recytowali ich utwory, wyszukiwali różne ciekawostki z życia autorów,  na lekcjach języka polskiego i godzinach z wychowawcą czytali fragmenty dzieł, dzielili się wiedzą z innymi, a także uczestniczyli w konkursach- literackim i plastycznym. Wykazali się przy tym kreatywnością, współpracą, samodzielnością w wyszukiwaniu ciekawych nowinek, umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji.

 

 OSIĄGNIĘTE EFEKTY 

      Realizacja innowacji w znacznym stopniu podniosła poziom kompetencji uczniów w zakresie znajomości postaci literackich związanych z naszym regionem. Rozbudziła w młodym pokoleniu nawyki czytelnictwa, uwrażliwiła na piękno literatury, rozwinęła poczucie przynależności do społeczności lokalnej. Przyczyniła się również do kształtowania umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie, między innymi do samodzielnego docierania do wiedzy, do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu. Realizacja innowacji uświadomiła młodym ludziom, że czytanie książek podnosi wyniki egzaminu maturalnego oraz jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Ponadto poznanie sylwetek i dzieł twórców naszego regionu, miejsc związanych z ich życiem, pozwoliło młodzieży wzbogacić informacje na temat literatury i pięknych zakątków naszego kraju.

Realizacja innowacji wpłynęła w znaczny sposób zarówno na uczniów ( poznali literatów naszego regionu, ciekawe zakątki Polski, poszerzyli swoją wiedzę, rozwinęli swoją wrażliwość estetyczną, indywidualne zdolności twórcze, ukształtowali swoją postawę patriotyczną i obywatelską, zainteresowali się czytaniem książek, udoskonalili swoją współpracę w grupie), jak i na pracę szkoły (podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zaangażowanie młodzieży w przydzielone zadania, wzrost czytelnictwa, podnoszenie wyników egzaminu maturalnego, rozwój emocjonalny młodzieży, współpraca z rodzicami).

 

 EWALUACJA 

      Wszystkie działania podejmowane w zakresie realizacji innowacji podlegały ewaluacji. Były to: ankiety, swobodne wypowiedzi uczniów, obserwacja własna. Uzyskane w ten sposób informacje zwrotne wykazały adekwatność podjętych działań. Artykuły i zdjęcia z wycieczek szkolnych zostały na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Założenia innowacji zostały zrealizowane dzięki współpracy dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły.