REKRUTACJA 2020/2021 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

Liceum Ogólnokształcące:

  • profil humanistyczny: historia, język angielski.
  • profil matematyczno – fizyczny: fizyka, informatyka.
  • profil biologiczno - chemiczny: biologia, chemia.
  • profil mundurowy: historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26 do 30 czerwca 2020. do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

13 lipca 2020

4.

Przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej

od 13 lipca do 20 lipca 2010 r.  do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 lipca 2020 r.  do godz. 14.00