Wyniki Raportu z badania obszarów Efekty i Zarządzanie,

w Liceum Ogólnokształcącym - Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II w Bogorii.

Badanie placówki odbyło się w dniach 2012-11-22 _ 2012-12-04 przez Kuratorium Oświaty w Kielcach

 Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

  • efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),
  • procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),
  • funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
  • zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

 

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  • Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 

Wnioski z Raportu:
 

  1.  W szkole dokonuje się analizy jakościowej i ilościowej wyników egzaminów maturalnych.

  2.  Wdrożone wnioski wynikające z analiz częściowo przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia oraz                utrzymania na wysokim poziomie wskaźników promocji i zdawalności egzaminu zewnętrznego.

  3.  Podejmowane przez szkołę działania organizacyjne i wychowawcze zapewniają uczniom wysokie                        poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyjają eliminowaniu zagrożeń.

  4.  Oferta zajęć pozalekcyjnych, udział młodzieży w licznych konkursach, olimpiadach, imprezach,                          uroczystościach szkolnych i środowiskowych sprzyjają rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów.

  5.  Aktywna współpraca nauczycieli, dyrektora, pracowników niepedagogicznych, młodzieży, partnerów szkoły          oraz podejmowane przez nich działania sprzyjają akceptowaniu i przestrzeganiu przez uczniów                          obowiązujących w placówce norm społecznych.

  6.  Przyjęte w szkole rozwiązania przyczyniają się do aktywności i samodzielności uczniów, wyzwalają w nich           kreatywność i zaangażowanie na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

  7.  Dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli w pracę zespołów działających w szkole nauczyciele mają              poczucie, że w razie potrzeby mogą odwołać się do pomocy innych uczących.

  8.  Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły nie tylko umożliwiają realizację podstawy programowej                   i przyjętych w szkole programów nauczania, ale także pozwalają na poszerzenie oferty zajęć dodatkowych.
       Wszyscy respondenci pozytywnie ocenili bazę i wyposażenie placówki.

  9.  Zapewnienie przez gminę bezpłatnych dowozów daje młodzieży możliwość uczestniczenia                                w zajęciach dodatkowych.

 10. Uwzględnianie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego           przez dyrektora korzystnie wpływa na funkcjonowanie i rozwój szkoły - dzięki temu szkoła coraz lepiej               dostosowuje ofertę zajęć oraz sposób nauczania do potrzeb i możliwości licealistów.

 

 Osiągnięte wyniki

 

                          Wymaganie             Poziom spełniania wymagania

                       Obszar: Efekty

 
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności                                               B
Uczniowie są aktywni                                               B
Respektowane są normy społeczne                                               B

                       Obszar: Zarządzanie

 
Funkcjonuje współpraca w zespołach                                               C
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny                                               B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie                                               B

 

Pełny tekst raportu można przeczytać :   Raport z ewaluacji 

 

 lub na stronie:  Systemu Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny