OBOWIĄZKI  UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a zwłaszcza:

  • dbać o honor i dobre imię szkoły,
  • bezwzględnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edyukacyjnych, zgodnie z tygodniowym planem lekcji,
Czytaj więcej...

 

  1. Uczeń ma prawo do:
  • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
  • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności
Czytaj więcej...