1. Uczeń ma prawo do:
 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności
 • Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych- jeśli nie narusza tym dobra innych osób
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
 • Pomocy w przypadku trudności w nauce
 • Korzystania z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i zawodowego
 •  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych
 • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole
 • Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu
 • Reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami
 • Uczennice liceum będące w ciąży mogą kontynuować naukę, pozostają one pod szczególną opieką dyrekcji i wychowawców.

2.Uczeń liceum ma prawo do jednokrotnego powtarzania danej klasy w ciągu cyklu kształcenia. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na odstępstwo od tej reguły.