OBOWIĄZKI  UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a zwłaszcza:

 • dbać o honor i dobre imię szkoły,
 • bezwzględnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edyukacyjnych, zgodnie z tygodniowym planem lekcji,
 • przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela, zarówno podczas trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych jak i w czasie przerw międzylekcyjnych,
 •  systematycznie przygotowywać się do lekcji oraz nie spóźniać się na nie bez powodu,
 • na bieżąco informować rodziców (opiekunów prawnych) o uzyskiwanych przez siebie ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz przekazywać rodzicom wszelkie kierowane przez szkołę informacje i uwagi,
 •  być zdyscyplinowanym, podporządkować się zarządzeniom i poleceniom osób uprawnionych do ich wydawania,
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • przynieść usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole, napisane przez rodziców(opiekunów prawnych) w terminie nie dłuższym niż tydzień od daty powrotu do szkoły,
 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
 • bezwzględnie przestrzegać zakazu posiadania oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz paleni tytoniu,
 • dbać o czysty i schludny wygląd,
 • zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły -wyłącznie miękkie, sportowe, o białej podeszwie,
 • w czasie uroczystości szkolnych być odświętnie ubranym,
 • troszczyć się o czystość, porządek, estetykę szkoły i jej otoczenie, chronić przed dewastacją sprzęt, pomoce i mienie szkoły, naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
 • przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych,innych środków łączności lub urządzeń nagrywających w trakcie zajęć lekcyjnych,
 • uczniom zabrania się pozostawiania w szatni pieniędzy i przedmiotów wartościowych.

2. Wszystkie punkty statutu obowiązują nie tylko na terenie szkoły i jej otoczenia ale również w czasie organizowanych wyjść i wycieczek.

3. Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił jakiekolwiek, zgodne z planem zajęcia lekcyjne to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób opuszczonych godzin. Takich godzin nie może usprawiedliwić po fakcie także rodzic(opiekun prawny) ucznia.

4. W wypadku ważnego powodu uczeń może zostać zwolniony w trakcie dnia z części lekcji przez Dyrektora, wychowawcę lub innego nauczyciela. Osoba zwalniająca ucznia zaznacza ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Konieczne jest osobiste zgłoszenie się osoby dorosłej po ucznia.